വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്‌ തെച്ചിപ്പൂ ചെടി വളർത്തുക , ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് താനേ തേടി വരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികൾ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചെടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ വീടിനെ മുറ്റത്ത് നാടും ഇതിനുമുൻപും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ്.

   
"

നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വരാൻ പാടുള്ളത് മുൻഭാഗത്ത് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് വാതിലിനെ നേരെ വരാൻ പാടില്ലാത്തത് വരാൻ പാടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ നിറയെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ നിത്യസ്ഥമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ദേവി സാന്നിധ്യമുള്ള ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള തെച്ചിപ്പൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പുഷ്പത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.