കന്നിമൂലയിൽ ഈ 3 ചെടികൾ വളർത്തല്ലേ, കുടുംബം നശിച്ച് വെണ്ണീറാകും, ഉടനെ മാറ്റുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം വീടിന്റെയും അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് കന്നിമൂല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് ദിക്കുകളിലും വിജയം ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വീടിന്റെ കന്നിമൂല അഥവാ ഈ പറയുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്നു പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം .

   
"

എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഊർജ്ജം പ്രഭാവം ഏറ്റവും അധികം എനർജി പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലം അഥവാ കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരം നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ എഴുതുകയും അധിപന്മാർ ദേവൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല മാത്രമാണ് അസുരന്മാർ അധിപനായി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ ആയിട്ടും കാണുക.