ശരീരത്തിൽ ഈ 5 ഭാഗങ്ങളിൽ മറുക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടീശ്വരയോഗം! മഹാഭാഗ്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിലും ബന്ധുക്കളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മറവുകളുടെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗത്ത് മറുകുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച സമ്മാനിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കോടീശ്വരയോഗം അവരെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന മറുകുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് സാരം അതേസമയം മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ മറകു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ആയിട്ട് വന്ന ഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്.

   
"

അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് ശുഭമായിട്ട് വന്നുഭവിക്കുന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷകളും നല്ല ജീവിതവും ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് മറുകുനാലാണ് അത് മോശമായിട്ട് ഒന്ന് ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗുണകരം എല്ലാം നമുക്ക് അത് നാശം വന്നുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മറുകുകൾ എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടുതരം ഉണ്ടതും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മറുകുകളും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പുനിറത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.