തലയിണയുടെ അടിയിൽ ഈ വസ്തു വെച്ച് 3 ദിവസം ഉറങ്ങിയാൽ, ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഉടൻ നടന്ന്കിട്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ഇടയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിരുമേനിയും കാര്യസാധത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം അത് നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം പറഞ്ഞുതരാമോ.

   
"

എന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള വിജയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശത്രു സംഹാരമായി കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തടസ്സം മാറിയ ആ കാര്യം നടന്നു കിട്ടാനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.

ധന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ആകട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഏതു തന്നെയായാലും അത് നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചെടുക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാര രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.