ലക്കി ബാംബൂ വീടിനുള്ളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കൂ വിജയ രഹസ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ലക്കി ബാംബൂ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

   
"

എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണം വരും അത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭയങ്കര യോഗം ആയിരിക്കും ധനം വന്ദനം കൂടും എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ലക്കി ബാബു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.