നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ അയൽ ദോഷം ഏൽക്കില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില ചെടികളെയും വർഷങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനുമുമ്പും പല ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടും വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അധ്യായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തുപ്രകാരം വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങൾ ചെടികൾ വരാം ഏതൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്.

   
"

തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും അയൽദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അയലത്ത് നിന്നുള്ള കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് ദോഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അയൽദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും പലതരത്തിലുള്ള .

നാളുകളിൽ പൂജാതരായ വ്യക്തികൾ ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ദോഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അയൽദോഷങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും വീട്ടു പരിസരത്തും നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട ചില ചെടികളെയും മരങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.