നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇരുന്നാൽ ഗതി പിടിക്കില്ല , ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റുക 🙏

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുറീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലെ അടുക്കളയാണ് ദൈവവാസമുള്ള സ്ഥലമാണ് അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി ലക്ഷ്മിദേവി കൊടുകൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   
"

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലമാണ് അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ആ വീട്ടിലുള്ള പൂജ മുറിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും എല്ലാം തന്നെ അടുക്കളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പൗരാണികശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരു ചില വസ്തുക്കൾ വാസ്തുപ്രകാരം വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.