ശത്രുദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം, ഈ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ണേറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല പേരുകളിലും നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ണേറ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൃഷ്ടി ദോഷമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എത്ര സന്തോഷം ഉള്ള അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഒരു സമാധാനവും.

   
"

സംതൃപ്തിയും ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല സുഖമായിട്ട് ഓരോ ഉറക്കം പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് എന്തോ വലിയ കണ്ണേറ് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ എവിടെയോ ഇരുന്നു ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ദൃഷ്ടി ദോഷം ഏൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണീർ പ്രാകൃത ശത്രു ദോഷം ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ കർമ്മമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.