വാസ്തുപ്രകാരം മേശയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ് മാറിപ്പോകലെ കടം കയറി മുടിയും….

നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷായി സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണ് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നു പറയുന്ന ദൈവം അതിൽ ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിനെയും കോടിക്കണക്കിനെ മനുഷ്യ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മൂന്നുനേരവും.

   
"

ആഹാരം കഴിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും വേറെ എന്തൊക്കെ കുറവുകളുള്ള മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് എന്നും നന്ദി പറയണം ഒരു കുറവിനെക്കാൾ വലുതും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്.

അത് അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അന്നമുട്ടാതെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആയുസ്സിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വരാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.