നടുങ്ങി ഗുരുവായൂർ അമ്പലം ഭക്തരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ,

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വില്ലമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷ ദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ മാത്രമല്ല ഏതു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാലും വില്ലുമംഗലം സ്വാമി ആർക്കും അവിടുത്തെ ആരാധനാമൂർത്തിയെയും നേരിട്ട് കണ്ടു വധിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളും വല്യമംഗലം സ്വാമിയാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

   
"

പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരുപാട് തവണ ബില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അനുഭവങ്ങളും അറിവും ഒക്കെ പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള കഥ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയിരിക്കെ ബില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ .

അദ്ദേഹം വന്ന സമയം ക്ഷേത്രം നട തുറന്നിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിലേക്ക് വന്നു ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രീകോവിലേക്ക് നോക്കിയ സ്വാമി ഞെട്ടി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകോവിലിൽ ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.