നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉപ്പൻ നൽക്കുന്ന സൂചനകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഉപ്പൻ ഈശ്വരൻ കാക്ക ചെമ്പോത്ത് എന്തെങ്കിലും വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഉപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് ഉപ്പു ഉപ്പ എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ പതുങ്ങി പതുങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് പൊതുവേ പെടുന്നതാകുന്നു കർഷകരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ള വഴിയാണ് യുവാവ്ചെയ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും വില നന്നായി ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതും ആണ്.

   
"

ഈ കാരണത്താൽ കർഷകരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്തും എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കണ്ടാൽ കാക്കയുമായും ഗരുഡമായും രൂപസാദൃശ്ചികമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇവ ഗരുഡ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാദൃശ്യം ഉപ്പനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല പല ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഈ പക്ഷിയെ കുറിച്ച് പരാമർശവും ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാം തന്നെയും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശകുനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പൂര നക്ഷത്രക്കാരുടെ പക്ഷിയാണ് ഉപ്പൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.