മെയ് 9 മുതൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗ തുല്യം…..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തിനും അതിന്റെ തായ് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ചരിത്രമാസം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്രകാരം വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന മാസമാണ് ചരിത്രമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രമാസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് വൈശാഖമാസം വൈശാഖമാസം എന്നു പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മാസമാണ് ഈ മാസത്തെ നമ്മൾ മാധവമാസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

   
"

ലക്ഷ്മിദേവിയോട് ഒപ്പം ഭഗവാൻ ഈ 30 ദിവസവും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വൈശാഖമാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ആരാധിക്കുവാൻ ഇതിലും വലിയ അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു മാസം ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാകമാസവും കാർത്തികമാസവും ആണ് ഈ വർഷം മെയ് ഒമ്പതാം തീയതിയും വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വൈശാഖ് മാസം ആരംഭിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.