ഈ ഒരു ദിവസം ദീപം കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശനി ദോഷത്തിന് ഉത്തമം….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മേട മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദേശ ദിവസം മഹാവിഷ്ണുപ്രീം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന വൃദ്ധമാണെന്ന് വെറുതെയായി വ്രതം എന്നു പറയുന്നത് ഈമെയ് മാസം നാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് വരുതിനി ഏകാദേശി എന്നു പറയുന്നത് 10000 വർഷങ്ങൾ തപസ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര പുണ്യമാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു പുണ്യം ഒക്കെ വരുകാദേശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും.

   
"

എന്നുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് വരുതിനും ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെയും എല്ലാ സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം ശത്രുകളിൽ നിന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ വൃദ്ധ അനുഷ്ഠാനം നമുക്ക് ഫലം നൽകും വരുണി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നു പറയുന്നത് സംരക്ഷണം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.