ഈ 12 നക്ഷത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ, ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കും.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ജാതകന്റെ ജാതകത്തിൽ ശനി ദശയും രാഹുദശയുമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളും ശുഭസ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിൽ അതായത് ശുഭാഷ് ആണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണ അനുഭവങ്ങൾ.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം അത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ ആ ജാതകനെ കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നീ ജബാവത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശനിയെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരി രാഹുവാണ് അതായത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ദോഷം ചെയ്യും ദോഷം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെയും ഗുണവും ചെയ്യും എന്ന് സാരം സിനിയുടെ കർമ്മ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ രാഹു ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിയുടെയും.