ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും വാരാഹി അമ്മയുടെ protection ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു പേര് 2 മിനിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ വരാഹി ദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരാഹിദേവിയുടെയും ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദേവിയുടെയും എല്ലാ നാമങ്ങളും അതിൽ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാമം അതായത് നമ്മൾ വജ്ര ഘോഷം എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെയും അതേപോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാമത്തെക്കുറിച്ച് .

   
"

ആണ് നാം ഇന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചമിയിൽ ചെയ്താൽ പൂജയുടെയും വീഡിയോ ആണ് ഇത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് തേങ്ങാ വഴിപാടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ലിപ്പ് കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരെയും എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമായിട്ട് വരാഹിദേവിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ദേവിയെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ദിവസമാണ് പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.