ലക്ഷ്മി കടാക്ഷത്താൽ ധനവും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കാൻ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭാഗ്യ സിദ്ധിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ദേവതാം അതിനാൽ ഭാഗ്യം നേടാൻ നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മിയും പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനൊരു പീഠത്തിൽ ചുവന്ന വസ്ത്രം വിരിച്ച് അതിനുമുകളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചേയും അതിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം വെച്ചത് ദേവിയുടെ രണ്ടു സൈഡിലും മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും .

   
"

വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും മംഗളകരമായ എന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു പൂജാമുറിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന മഞ്ജുളവും കുങ്കുമവും എത്രനാൾ കൂടുമ്പോൾ മാറ്റണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാറ്റിയാൽ മതിയാകും എല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മാറ്റി പുതിയ മഞ്ഞളും കുങ്കുമവും വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.