അമ്പലത്തിൽ നിന്നും 5 ആലില പെറുക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, സർവ്വൈശ്വര്യം ,

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നവർ ആൽമരത്തെ പ്രദേശം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പറയാറുണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ത്രിമൂർത്തികളും കുടികളും സ്ഥലമാണ് ആൽമരം എന്നു പറയുന്നത് ആത്മരത്തിന്റെ ദർശനം പോലും നമുക്ക് പുണ്യമാണ്.

   
"

പഞ്ചാമൃതത്തിന്റെ മഹാ ഗുണങ്ങളാണ് ദേവാ വൃക്ഷമായ ആൽമരത്തെ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആൾ മരത്തെ പ്രദർശനം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രതികരണം ചെയ്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും .

നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭയം തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ആത്മരത്തെ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണെന്ന് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.