ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വാമി കാണിച്ച് തരുന്ന ശുഭ ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അയ്യപ്പാസ്വാമി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യമാസമാണ് ശരണം വിളികളുടെ നാളുകൾ എന്നതാണ് ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു വൃതം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

   
"

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ശബരിമലിക്കുകയും മാലയിടാത്തവരായി അയ്യപ്പന്മാർ ഇല്ല എങ്കിലും വീടുകളിൽ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഈ പുണ്യമാസം മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇത് കലിയുഗവരദനായ സ്വാമിയുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നിത്യവും വിളിക്കുകയും ഭഗവാന്.

വേണ്ടി ശരണം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മണ്ഡലം മാസം എന്ന പുണ്യ മാസത്തിൽ നാം നിത്യവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ഡല മാസത്തിൽ ചില ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ നാം വീടുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ.