ഈയൊരു ശിവനാമം ചൊല്ലി നോക്കൂ…. കടങ്ങൾ തീർക്കും ഈ മന്ത്രം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെയും ഏപ്രിൽ 10 വെള്ളിയാഴ്ച എത്രയോ സ്ഥിതിയും നിശ്ചയിച്ച സന്ധിക്കുന്ന വരുന്ന ദിവസമാണ് ശനി പ്രദോഷം ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ശനി പ്രദോഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഗൃഹദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാൻ പ്രദേശമെടുത്ത് ശിവപാർവ്വതി പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രേഷ്ടം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശനിദോഷം അകറ്റാനുള്ള വിശേഷ ശക്തികൾ.

   
"

ശനി പ്രദ അനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള കറുത്ത പക്ഷത്തിലെ ശനിയാഴ്ച വരുന്ന പ്രദോഷപ്രദമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്വവും അനുഗ്രഹവും ആണ് ശനി പ്രദോഷ വ്രതം 18 ഉമ്മ മഹേശ്വരന്മാരെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഭയവും രോഗവും അകലുകയും അളവറ്റ സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും കറുത്ത പക്ഷത്തിലും വെളുത്ത പക്ഷത്തിലും രണ്ട് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.