പണം കൈയ്യിൽ വന്ന് കൊണ്ടെ ഇരിക്കും ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ദുരിതങ്ങൾ മാറുവാൻ അനേകം ദേവതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു അത്ഭുത ശക്തികൾ നിറഞ്ഞ ദേവതയാണ് ശ്രീ വരാഹിദേവി സരസ്വതിയും കാളി ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ സങ്കൽപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ദേവത തന്നെയാണ് ദേവിയും ദേവി ശ്രീ ലളിതാംബിക ദേവിയുടെയും പടനായകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ അനിയത്തിക്ക് എതിരായി ദേവി നിരന്തരം പോരാട്ടം നടത്തുക.

   
"

തന്നെ ചെയ്യും ഏതു നാമം നാം ഉച്ചരിച്ചാലും ദേവി നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു തന്റെ ഭക്തരെയും ഏത് അറ്റം വരെയും പോയി സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവത തന്നെയാണ് അവരാഹിദേവിയും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഓരോ ഭക്തർക്കും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിൽ നിരവധിയാ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സെക്ഷനിലൂടെയുമായി പറയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും മുഴുവനായും കാണുക.