വിധവാ യോഗം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിത്യവും നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഗ്രഹനിലയിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം ഉളവായാൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയും.

   
"

രണ്ടു ഗ്രഹമുള്ള രണ്ടു ഭാര്യയും മൂന്ന് ഗ്രഹമുള്ളവന് വിവാഹവും കഴിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇവ പൂർണ്ണഫലമെല്ലാം മറിച്ചയും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഫലം മാത്രമാണ് അതായത് പൊതുഫലം മാത്രമാകുന്നു ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജാതകപ്രകാരം ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുചേരാവുന്നതാകുന്നു യോഗം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.