കറിവേപ്പിലയോട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആ വീട്ടിൽ വാഴില്ല.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കറിവേപ്പില എന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം തന്നെയാകുന്നു സാധാരണ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോരുന്നതും ആകുന്നു വേരിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന തൈകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടന്നതും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി വളരുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാം തൊലി വേദിയും എന്നിവയൊക്കെയും ഔഷധഗുണങ്ങളാണ്.

   
"

ഉള്ളത് കറിവേപ്പില സാധാരണയായി കറികളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്ത ഒരു സസ്യം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ നാം ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ യുവാൻ നിത്യവും ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നു തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ കറിവേപ്പില വീടുകളിൽ നടുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല വാസ്തു വിദഗ്ധർക്കും വിഭിന്നമായം അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇവ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള അഭിപ്രായം ഇവ വീടുകളിൽ നടാൻ പാടില്ല എന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.