കൈവിഷം ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ശിവക്ഷേത്രം… ആമയെ പിടിക്കാൻ പോയ സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൗരാണികവും അപൂർവവുമായ ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത്ഭുതകരവും അതിശയകരവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകപ്രശസ്തമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുവിഴാം മഹാദേവക്ഷേത്രം കൈവിഷബാധ കളഞ്ഞേ മനസ്സിനെ തെളിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്.

   
"

ഇവിടം ആയ കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തിച്ചേരുന്ന തിരുവിഴ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം കൈവിഷം കളയുവാൻ കൈവിഷം കളഞ്ഞ് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് തിരുവിഴാം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായുള്ള ചടങ്ങ് ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുവാനും വശീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കും വിധേയരായിട്ടുള്ള മാനസികാരോഗികളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പല സിദ്ദിക്കായി എത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവനെ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.