വീടിന്റെ ഈ മൂലയ്ക്ക് ഒരുമൂട് വെറ്റില ചെടി നട്ട് വളർത്തുക-മഹാഭാഗ്യം-ഐശ്വര്യവും വന്ന് നിറയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഹാലക്ഷ്മി പ്രതീകമാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിലയും അടക്കിയുമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ മംഗള കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വെറ്റിലയും അടക്കുകയും നൽകിയും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റിലയും അടക്കി നൽകിയും വരവേറ്റാൽ .

   
"

സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സർവ്വം ശുഭമാകൂ സർവ്വം അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം വെറ്റിലയും അടക്കിയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വെറ്റിലയിൽ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം കുടികൊള്ളുന്നത് ആയിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയും മധ്യത്തിൽ ജേഷ്ഠ ഭഗവതിയും ഇടതുഭാഗത്തും .

പാർവതി ദേവിയും വലതുഭാഗത്തും മൂദേവതയും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സർവ്വ ദേവി സങ്കൽപ്പത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റില എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.