നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്ക് വശം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ സർവ്വൈശ്വര്യം!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീടിന്റെ വടക്ക് ദിശാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വടക്ക എങ്ങനെയായിരിക്കും വീടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും അഭിവൃത്തിക്കും ഒക്കെ കാരണമാകുന്ന ഒരു ദിശയാണ് വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തിന്റെ വാസ്തുപരമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള.

   
"

സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അവിടെ വടക്കു ദിക്ക എന്നു പറയുന്നത് വടക്ക് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുബേരന്റെ ധിക്കാന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേര് ഭഗവാൻ സമ്പത്തിന്റെ ദേവനാണ് സമ്പത്തിന്റെ ദേവനായ കുബേരൻ വരുന്നത് കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ടും ഏറ്റവും .

പവിത്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായി നമ്മുടെ വീടിനും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും വളരെയധികം ദോഷം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും തെക്ക് ദിക്കനേക്കാൾ താഴ്ന്നിട്ട് വേണം അടക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് തെക്കിനേക്കാൾ എപ്പോഴും താഴ്ന്നിരിക്കണം മുടക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.