നിങ്ങളുടെ വീടിന്റ ഈ ദിക്കിൽമഞ്ഞൾ ചെടി നടുക, ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത് സന്തോഷം വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തുപ്രകാരം നമുക്ക് എട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്കും കൂടാതെയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിടക്കുകയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് ദിക്കുകളാണ് വാസ്തുപ്രകാരം നമുക്കുള്ള ഓരോ ദിക്റും എന്തൊക്കെ ആകാം എന്തൊക്കെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേ പല വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ.

   
"

വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിക്കുകളും എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം കടന്നുവരുന്നതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ധനവും കുബേര സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതിനെയും ഓരോ ദിഖവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് .

നമ്മളുടെ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിലും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെയും രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾ ചെടി നടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധിയും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.