അടുക്കളയിൽ അരി പാത്രത്തിനു മുകളിൽ ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വെക്കുക-സമ്പത്തും പണവും തേടി വരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീട് വീടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയും ആ വീട്ടിൽ നിത്യവും വസിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീട് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ വലിപ്പവും അതിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നുനേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ആഹാരം കഴിക്കുവാനും ആഹാരം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും.

   
"

സമാധാനത്തോടുകൂടിയും കഴിക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട് ഭാഗ്യം ചെയ്ത ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരത്തോട് യോജിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങളും വീടിനെപ്പറ്റി ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്.

എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇനി എത്ര വലിയ മാളിക കെട്ടിപ്പടുത്താലും ആ വീട് വീടായി മാറുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.