ഈ ഒരു മന്ത്രം കേൾക്കൂ.. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രാജയോഗമാണ്, ലോട്ടറി അടിക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈയൊരു മന്ത്രം കേൾക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രാജിയോഗമാണ് ലോട്ടറി അടിക്കും.. സർവ്വമംഗലം മാംഗല്യം ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാർത്ഥികെ ശരണി ത്രയംബകേം ഗൗരി നാരായണ നമോസ്തുതേ. സർവ്വ മംഗളം ശിവേ സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ ശരണേ ത്രയംബകേയൻ ഗൗരി നാരായണ നമോസ്തുതേ. സർവ്വ മംഗളം മാങ്ങല്ലേ ശിവേം സർവ്വാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേം ഗൗരിയും നാരായണ നമോസ്തുതേം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി വീഡിയോസ് മുഴുവനായും കാണുക.

   
"