ഗുളികൻ കാവൽ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗുളികനെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറംകാല നിന്നും ഗുളികൻ അറിയപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മരണത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ദോഷവും ഫലിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം പരമശിവന്റെയും ഇടതുവും തൃക്കാലിലെ പെരുവിലെ പൊട്ടി പിളർന്ന് ഉണ്ടായ അനർത്യ കാര്യം ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ ഗുളികൻ തന്റെ ഭക്തനായ .

   
"

മാർക്കെണ്ടേയും രക്ഷാർത്ഥം മഹാദേവൻ കാലനെ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന ബമാക്കിയും കാലൻ ഇല്ലാതെ ആയതോടെ എങ്ങും മരണം ഇല്ലാതെയും ആയി ഒടുവിൽ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമിദേവിയെയും ദേവന്മാരോടും സങ്കടം അറിയിച്ചു ദേവന്മാർ മഹാദേവനോടും പരാതി പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ സങ്കടം കേട്ടപ്പോൾ.

പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകുവാൻ മഹാദേവൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ പെരുവിരൽ ഭൂമിയിൽ അമർത്തിയും അപ്പോൾ മഹാദേവന്റെയും ഇടതു തൃക്കാൽ പൊട്ടിയും അതിൽ നിന്നും ഗുളികൻ അവതരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.