ഇവർ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല,ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇത്

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ നമുക്ക് 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ ആക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണുവും മഹേശ്വരന്മാരുടെയും ത്രിമൂർത്തികളുടെയും അധിനിതയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

   
"

അതിൽ 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ശിവഗണത്തിലും 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ വൈഷ്ണത്തിലും വിഷ്ണു ഗണത്തിലും 9 നക്ഷത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മഗണത്തിലും പെട്ടതാണോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒമ്പത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ശിവ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന ഒമ്പത് നക്ഷത്രക്കാർ ശിവ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട .

നക്ഷത്രക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ന ക്ഷേത്രക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ കൊടുങ്കാ സാധാരണ വ്യക്തികൾ എല്ലാം സാധാരണ നക്ഷത്രക്കാർ ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.