കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, നിങ്ങളും ചെയ്യൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞയും നേരം നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം തിരുമേനിയും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദുഃഖവും ദുരിതവും വിട്ടു ഒഴിയുന്ന എല്ലാം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു രീതിയിലും ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ.

   
"

പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഞാൻ പ്രശ്നം വച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരദേവത കോപം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബദേവതയുടെ ദുഃഖമാണ് എന്താണ് കുടുംബദേവയുടെ ദുഃഖം അതായത് നിങ്ങളുടെ വീടിനെയും നിങ്ങളുടെയും ആ ഒരു കുലയും .

സംരക്ഷിച്ചു പോയാനായി തലമുറകൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ സ്ഥാപിച്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവത ദുഃഖിതയാണ് കുടുംബദേവതയുടെ ആ ഒരു ദുഃഖം കണ്ണുനീരിങ്ങനെ നിഴലിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.