നാളെ വീടിന് മുൻപിൽ ഈ വസ്തു വിതറിയാൽ ആഗ്രഹസാഫല്യം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ധനം എന്നു പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മനസമാധാനത്തിന്റെയും അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ധന സമ്മർദ്ദം ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ധനം ഒരു പരിഹാരം ആകുന്ന കാലം കൂടിയാണ് കലികാലം എന്ന് പറയുന്നത് ധനമായി ബന്ധപ്പെട്ട സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം.

   
"

കൂടിയാണ് 38 വെള്ളി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു മലയാള മാസത്തിലെയും ആദ്യ വെള്ളിയും എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ വെള്ളിക്ക് ദിവസം ഗണേശ പ്രീതിയും ലക്ഷ്മി പ്രീതിയും വന്നുചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധനം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും അഥവാ ധനപരമായിട്ട് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും.

എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇടവത്തിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയായ നാളെ എത്ര വലിയ ധനിക ദരിദ്രനവും ആയിരുന്നാൽ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ നിറയെ അഥവാ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ധനം കൈകളിലേക്ക് വന്ന ചേരുകയും ഉടനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിക്കുകയോ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.