നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോകണം ദർശനം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള സാഹചര്യം പലർക്കും ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചിലർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും ആകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഏവരും പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ .

   
"

ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം ആകുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ സന്നിധിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രവും സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ സന്നിധിയായ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശനം നടത്തുന്നവർ തന്നെയാണ് പലരും എന്നാൽ ഇന്നേ ദിവസത്തെ തുടയിൽ ഈ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്.

പരാമർശിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മനസ്സിൽ അലട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഒരു പ്രശ്നം അഥവാ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.