ഇന്ന് ഏകാദശി ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് അതിവിശേഷ പട്ട ദിവസമാകുന്നു എന്ന് മോഹിനിയും ഏകദേശം ആകുന്നു മോഹിനിയായി ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്ത ദിവസം എന്ന പ്രത്യേകത എന്നീ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസം ഇന്നേ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാദശി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരുഡ ഭഗവാൻ തന്നെയും നിങ്ങളുടെയും.

   
"

വൈകുണ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം മരണശേഷം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വൈകുണ്ഡത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നേ ദിവസത്തെ വൃദ്ധനെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം മുണ്ഡകം എന്നീ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ക്ഷേത്ര.

പുരാണത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണുവാൻ ഇന്നേദിവസം ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് ഏകാദേശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.