ബാണലിംഗം എന്താണ് ??? മഹത്വം അറിയാമോ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നർമ്മദാനദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശിവലിംഗ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ബണ ലിംഗം എന്നു പറയുന്നത് ഗണ്ഗീ നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമഗ്രാമങ്ങൾ പോലെയും ഭ ണ ലിംഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവ പലനിരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എത്രകണ്ട് വിശദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അത്ര കണ്ടു വിശദമാക്കുന്നതാണ് ഈ ലിംഗങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

മധ്യപ്രദേശിൽ ഉത്ഭവതടങ്ങളിൽ അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇവയെയും സ്വയംഗങ്ങൾ ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നു ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം വളരെ പരിശുദ്ധമായ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നർമ്മദയിലെയും ഈ ലിംഗങ്ങൾ ചെയ്യുവാരാധനയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി മുഴുവനായും കാണുക.