എന്താണ് പൈങ്കുനി വ്രതം ?? അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എട്ടു മഹാ വൃദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൈങ്കം എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ മീനമരാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെയും ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ പൈങ്കയും ഉത്രം സമാഗതമാകുന്നു പൈങ്കുനി എന്ന ദൈവം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന തമിഴ് മാസമാണ് മിക്കവാറും പൗർണമിയും ഉത്തരവും ഒത്തുവരുന്ന ഈ ദിവസം അതിവിശേഷം തന്നെയാണ്.

   
"

ശിവ പാർവതിമാരുടെയും തൃക്ക കല്യാണവും സുബ്രഹ്മണ്യനും ദേവസേനയും തമ്മിലുള്ള തിരുമണവും നടന്നത് പൈങ്കും ഉത്രത്തിനാണത്രേ ശബരിമല ശ്രീ അയ്യപ്പന്റെ ജന്മനാളും ആണ് പൈങ്കുനി പാർവതി ദേവി തപസ് മുടക്കി ശിവനെ സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ദിവസം കല്യാണമൃതം എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.