മുരകനു കാവടി ഏന്തുന്നതു എന്തുകൊണ്ട്???

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഹാമുനിയായിരുന്നു അഗസ്ത്യാർ കൈലാസത്തിൽ എത്തി മഹാദേവനെ പൂജിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കൂടി രണ്ടു പർവ്വതങ്ങൾ നേടിയും ഇടുമ്പൻ എന്ന അസുരനായ അനുചരന്റെ തോളിൽ ഒരു ദണ്ഡിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ ആയിട്ട് മലകൾ എടുത്തുക തന്നെ ശാലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചട്ടം കിട്ടിയശേഷം അഗസ്ത്യഭു നെയിം കൈലാസത്തിൽ.

   
"

നിന്നും മടങ്ങി പഴനിക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ക്ഷീണം കാരണം ഇടുമ്പൻ വിശ്രമിക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ മലകൾ തോളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി അവ പിന്നീട് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനെ ആയില്ല കാരണം തേടിയ ഹിടുബനെയും മലകളിൽ ഒന്നായി ശിവഗിരിയിൽ തേജസ്സാം ഒരു ബാലൻ കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ചേയും വടിയും ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണാനായി ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.