എത്ര വലിയ ദ്യഷ്ടിദോഷവും മാറാൻഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് മതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടിദോഷം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൃഷ്ടി ദോഷം അകത്ത് വേണ്ടിയും ഉപ്പും കടവും മുളകും ദൃഷ്ടി ദോഷമേ വ്യക്തിക്ക് ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിൽനിന്ന് ദോഷമാകുന്നു പോയി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

   
"

എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ചുമയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിൽനിന്ന് ദൃഷ്ടിദോഷം ആകുന്ന പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൃഷ്ടി ദോഷം എന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൃഷ്ടി ദോഷത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉപ്പും മുളകും ഒഴിഞ്ഞിടുക എന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.