ഏവരുംടെയും വീടുകളിൽ ഭഗവാൻ വരുന്ന രീതികൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിട്ടു ഓടുന്നതല്ല ഭക്തി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാന്തനമേകാതെയും ഓടുന്ന ഭക്തി ആവുകയുമില്ല രാധിയുടെ കഥ ഇതിനെ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു ഗോപാലന്റെ വേഷം കെട്ടി തോർത്തുമുണ്ട് ഉടുത്ത ഭസ്മക്കുറിയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടുവാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ഗോപികമാരുടെയും അടുത്തുചെന്ന്.

   
"

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗോപികമാരെയും നിങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് അവരുമായി നൃത്തം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എവിടെയാണ് കൃഷ്ണനെന്നും ഗോപികമാരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഗോപാലൻ പറഞ്ഞതുമില്ല കേട്ടപാതിയും കേൾക്കാത്ത പാതിയും ഗോപികമാർ യമുനയെയും ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഓടുവാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊണ്ടിരുന്ന ഗോപിക തവിയോടുകൂടി ഓടിയും മുറ്റം തൂത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപികാം ചൂലും പിടിച്ചു ഓടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.