മുരുക സ്വാമിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ….

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശിവസുന്ദനും ദേവാ സേനാധിപതിയും ആണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നത് ജീവനെ കുറിക്കുന്നു അതിനോട് ശ്രേയസിനെ കുറിക്കുന്ന ഉപജ്സർഗം ചേർത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന പേരുണ്ടായി എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു വേദഗോപുരം ബ്രാഹ്മണരുടെ രക്ഷകർത്താവ് എന്നും ഈ പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് മുരുകൻ കുമാരൻ കാർത്തികേയൻ ശരവണൻ ഷണ്മുഖൻ .

   
"

എന്നിങ്ങനെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് ഒട്ടേറെ പേരുകൾ ഉണ്ട് ശരവണ കാട്ടിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജനനശേഷം മലർന്നു കിടന്നു കരഞ്ഞ സുബ്രഹ്മണ്യനെയും അതുവഴി 6 ദിവ്യ കൃതിമാർ കണ്ടു അവർ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടാൻ ആയിട്ട് തർക്കിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആര് കൃതിമാരെയും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കി അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും ആറ് തലകൾ ഉണ്ടായി ആറ് തലകൾ എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഷണ്മുഖൻ എന്ന പേരും പേരുകൊടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.