ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ മറക്കരുത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂർ അമ്പാടി കണ്ണനെയും എല്ലാ ദിവസവും എണ്ണ അഭിഷേകം വേണം നിർമാല്യ ദർശനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കണ്ണനെയും സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമാണ് മേൽശാന്തിയാണ് ഭഗവാനെയും എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായും മരച്ചക്കയിൽ ആട്ടിയെടുത്ത എള്ളെണ്ണ കൊണ്ട് മാത്രമേ കണ്ണനെയും അഭിഷേകം പതിവുള്ളൂ അതാണ് കണ്ണനെയും ഏറെ പ്രിയം ആട്ടിയ എണ്ണ .

   
"

തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളി കുടത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് വാട്ടിയ വാഴയില കൊണ്ട് വായ കെട്ടി പാരമ്പര്യ അവകാശിയും ആചാരപൂർവ്വം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കണ്ണനെ എണ്ണഭിഷേകത്തിന് ആറുനാഴി എണ്ണ വേണം എന്നാ അഭിഷേകാസമയത്ത് ശ്രീകോവിലില്ലേ യും സ്വാഭാവി നടയിലെയും ചെറിയ ശബ്ദം ഓംകാര നാദമുഴങ്ങികൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾ നാമജമത്തോടെയും എന്നഭിഷേകം കണ്ടു തൊഴുതു നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.