നിത്യവും ഗണപതി ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ,സർവ്വ കാര്യവിജയം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പുലർച്ച ഉറക്കം ഉണരുന്ന ആ നിമിഷം കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാനസിക ശാരീരിക ഉന്മേഷമുള്ള ആളായി നിങ്ങൾക്ക് മാറുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ടെൻഷനും.

   
"

ഭയവും നിരാശയും എന്നുവേണ്ട സർവ്വവിധ അർത്ഥമാ വികാരങ്ങളും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇതിന് പൂജയും വേണ്ട മന്ത്രവും വേണ്ട നിലവിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട യാതൊരു ചിന്തയും പാലിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഗണപതിയെ മന്ത്രം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴങ്ങി കിട്ടാൻ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് 6 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും .

വഴങ്ങി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ശീലിച്ച് അങ്ങ് പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും നിങ്ങൾ ഇത് തുടർന്നു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പുതുമ നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.