ഇന്ന് ഈ നാമം ചൊല്ലി നിങ്ങൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ അത് ഉടനടി നടത്തി തരും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഈ ഒരു മഹാനാമം ചൊല്ലി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കും എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നാലെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് .

   
"

അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇത്രേയുള്ളൂ ഈ ചിത്രശുദ്ധി കൈവന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഈയൊരു ജന്മം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ശരിയും അവളുടെ ദൈവം പോലും നിസാഹാൻ ആകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം പിന്നാലെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഉപായം കൊണ്ട്.

വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിലെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എന്നു പറയുന്നത് നരസിംഹ ജയന്തി ആയിട്ട് ഇന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ വച്ച് നാലാമത്തെ അവതാരമായ നരസിംഹം പൂർത്തിയായ ഇന്നേ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ അവതരം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.