ശത്രു ദോഷം രോഗം കടം എന്നിവ മാറി ഐശ്വര്യത്തിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടി ഇപ്രകാരം ആചരിക്കു….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നരസമൂഹസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നരസിംഹ ജയന്തി വൃതം എപ്രകാരം ആചരിക്കണം എന്ന് അതേപോലെതന്നെ ശത്രു ദോഷ ശാന്തിക്കായിട്ട് കാള സർപ്പ ദോഷ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോതിരം നേടുവാൻ ആയിട്ടും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായിട്ടും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാൻ ആയിട്ടും നല്ല സിംഹ ജയന്തി ദിനത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.

   
"

എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പത്തു അവതാരങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് നരസിംഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് പാതി മനുഷ്യന്റെയും പകുതി സിംഹത്തിന്റെയും രൂപമെടുത്തു മഹാവിഷ്ണു തന്റെ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനയെ രക്ഷിച്ചു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉഗ്രവും ക്രൂരവും ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അത് അദ്ദേഹം അസുവിനെ വധിച്ചത് .

ആയിട്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ട ശക്തികൾ വർദ്ധിക്കുകയും അക്രമം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ ഭൂമിയിൽ അവതാരം എടുക്കുമെന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ഈ നരസിംഹരൂപം അരുളിയതായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/quZybVmpTFM