നാളെ ഈ വഴിപാട് നടത്തിയാൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം നൽകി പിത്യക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കും.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗത മൺമറഞ്ഞുപോയവർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഉയർച്ച ഭാഗ്യം സന്താനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യം എന്നിവ വന്നുചേരുന്നു ഇവരുടെ പ്രീതി കുറഞ്ഞതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയുന്നത് എല്ലാം അതിനാൽ ഈ കാര്യം ഏവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അനേകം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാകുന്നു ശിവരാത്രിയോട്.

   
"

അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ബെൽ കർമ്മങ്ങൾ എന്നാൽ ഏവർക്കും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു അതിൽ പ്രധാനം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം മീനുണ്ടാകുന്നതും ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിതൃക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.