ഭഗവാൻ സർവ്വ സൗഭാഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. മറക്കാതെ ചെയ്യു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ അതിനാൽ ശിവനെ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും സവിശേഷമായി ശനി സൂര്യൻ രാഹു പക്ഷേ ബലമില്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ .

   
"

എന്നിവയുടെ ദശാബഹാര കാലങ്ങളിൽ പതിവായിട്ട് പരമശിവനെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കടുത്ത ദോഷങ്ങളും അകന്നു പോകുന്നതും ആകുന്നു പൊതുവേ ദശാസന്ധ്യ കാലങ്ങൾ ദോഷകരമാണ് അതിനു പരിഹാരമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് ആഭിചാരിത ദോഷം മുതലായവരിൽ നിന്നും മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ .

ആഘോര ഹോമം നടത്തണം രുദ്ര സുഹൃത്ത് പുഷ്പാഞ്ജലി യും ഇത്തരം രോഗശാന്തിക്ക് ഉത്തമമാണ് പരമശിവനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് കൂവള ഇല കൊണ്ടുള്ള അർച്ചന യാകുന്നു ഒരു ഞെട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഇലകളോടുകൂടിയ പരമശിവന്റെ മൂന്ന് നേത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.