താലികെട്ടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം , എന്തിനാണ് വിവാഹ ശേഷം സ്ത്രീകൾ താലി ധരിക്കുന്നത് ?

നമസ്കാരം എന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് താലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസികളും വിവാഹസമയത്തും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് താലികെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ് ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിൽ ഈ താലികെട്ടിനെയും വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് മംഗള മംഗല്യസൂക്തം എന്നിവ ജീവി സാക്ഷിയെ കേറ്റാണ്.

   
"

താലികെട്ടുന്നത് താലികെട്ടിയ സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും പല സമുദായങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് താലികെട്ട് നടത്തുന്നത് വരൻ താലികെട്ടുന്നതിന് പകരം സഹോദരിയും സഹോദരി സാനിയവും അച്ഛനോ ആകാം ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് .

ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം താലികെട്ടുമ്പോൾ വരാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന മന്ത്രം മനസ്സിൽ ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രാചീനകാലം മുതലേ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് താലികെട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.