മൂദേവിയെ പടിക്ക് പുറത്താക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിളക്കിനെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതാകുന്നു നിലവിളക്കിന്റെ ചുവട്ടിൽ ബ്രഹ്മാവും തണ്ട് വിഷ്ണുവും മുകളിൽ പരമശിവനും വിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയും പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവിയും നാളത്തിന്റെ ചൂട് പാർവതി ദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു .

   
"

അതിനാൽ തന്നെ നാം അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നിലവിളക്കിനെ നൽകണം വിദ്യാവണ്ണം വിളക്ക് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പകരം മോദേവി ആയിരിക്കും വരുക വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പലവിധ സംശയങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് അതിനാൽ തന്നെ പലരും വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ .

അബദ്ധങ്ങൾ പിണയാറുണ്ട് വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വണ്ണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ വിളയാടുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.