നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ അറിയാം. മനസ്സ് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം തൊടൂ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെതന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നത് വളരെ ശക്തിയുള്ള വളരെ ദൈവികഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തൊടുപുലി ശാസ്ത്രമാണ് ഈ തൊടുപുഴ ബലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള തത്തകളെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്.

   
"

ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിറത്തിൽ പെട്ട ഒരു തത്തയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരാ സ്വാധീനത്തോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേന്ന് മാത്രം ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു .

ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായ ഒന്നാമത്തെ നിറത്തിലുള്ള തത്തയാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.