പൂജാമുറിയിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ… വീട് ഗതിപിടിക്കില്ല!! ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൗർഭാഗ്യം പിന്തുടരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീടിനുള്ളിൽ ദേവിക സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ ഇടം എന്ന സങ്കല്പത്തോടെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൂജാമുറി ആരാധന ആലയങ്ങൾ പോലെയും പ്രതിഷ്ഠ കർമം പൂജാ വിധികളോ നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജാമുറിക്ക് അതിന്റെതായ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും അത് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഏറ്റവും.

   
"

ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സ് തുറന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പോസിറ്റിവിറ്റി നിറഞ്ഞ സ്ഥലം കൂടിയാണ് പൂജാമുറികൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ പവിത്രതാ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പൂജാമുറികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ആയിട്ടും ഐശ്വര്യത്തിനായിട്ടും .

പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടം ആണെങ്കിലും പൂജാമുറികളിൽ ചില വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദോഷം ഫലമാണ് നൽകുന്നത് യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ സൗഭാഗ്യത്തിന് പകരം ദാറുഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിറയുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.